Thay đổi mật khẩu.

Một mật khẩu (password) mạnh phải thỏa mãn:

- Dài từ 8 ký tự trở lên.

- Thỏa mãn các điều kiện dưới:

  • Chữ cái thường ( a-z )
  • Chữ cái Hoa ( A-Z )
  • Số ( 0-9 )
  • Dấu hoặc ký tự khác ( @#$%^&+=)

- Đổi mật khẩu ít nhất 3 tháng 1 lần

- Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại