Hướng dẫn sử dụng

- Tải file hướng dẫn tạo và quản lý tài khoản hệ thống cấp mã số trực tuyến tại đây Download


- Tải file hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số tại đây Download- Tải file hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số dành cho nhiệm vụ quy hoạch tại đây Download