Thông tin đăng ký người dùng


Thông tin đơn vị

Nếu đã có mã quan hệ ngân sách cũ, yêu cầu nhập vào, thông tin cũ sẽ được kiểm tra tính chính xác!

Thông tin người dùng

Một mật khẩu (password) mạnh phải thỏa mãn:

- Dài từ 8 ký tự trở lên.

- Thỏa mãn các điều kiện dưới:

  • Chữ cái thường ( a-z )
  • Chữ cái Hoa ( A-Z )
  • Số ( 0-9 )
  • Dấu hoặc ký tự khác ( @#$%^&+=)

- Đổi mật khẩu ít nhất 3 tháng 1 lần

- Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại