Thông báo chuyển giai đoạn đầu tư - Mẫu số 04-MSNS-BTC

Cơ quan phê duyệt cấp mã

Mã Dự Án Chuẩn Bị Đầu Tư

1. Nhóm dự án đầu tư

2. Hình thức dự án

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án

4. Quyết định đầu tư

4.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình*
STT Mã CP Số tiền(VNĐ)
4.8 Nguồn vốn đầu tư
STT Tên nguồn vốn Tỷ lệ(%)
Tổng cộng: 0%
4.9 Địa điểm thực hiện dự án*
STT Quốc gia Tỉnh Huyện Địa chỉ

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai Mẫu số 04-MSNS-BTC
Quyết định đầu tư dự án/Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (nếu có)
Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có)