Đăng ký mã số DVQHNS dùng cho nhiệm vụ quy hoạch

Cơ quan phê duyệt cấp mã

Mã nhiệm vụ quy hoạch


Mã số đơn vị tự động phát sinh khi nhập đầy đủ thông tin chuyển tới cơ quan Tài chính

1.Tên nhiệm vụ quy hoạch

3. Cơ quan lập quy hoạch

4. Cơ quan chủ quản cấp trên:

5. Quyết định/văn bản phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch:

STT Nguồn vốn Tỉ lệ nguồn vốn(%)
Tổng cộng: 0%

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai đăng ký mã số DVQHNS dùng cho nhiệm vụ quy hoạch*
Quyết định/văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch / Quyết định/văn bản phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch*
Tập tin khác