Đăng ký mã số cho các Dự án Đầu tư giai đoạn thực hiện đầu tư - Mẫu số 03-MSNS-BTC

Cơ quan phê duyệt cấp mã

Mã dự án

1. Tên dự án đầu tư

2. Nhóm dự án đầu tư

3. Hình thức dự án

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án

5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án)

6. Chủ đầu tư

7. Ban quản lý dự án (nếu có)

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

9. Quyết định đầu tư

9.7 Tổng mục đầu tư *
STT Mã CP Số tiền(VNĐ)
Tổng cộng: 0
9.8 Nguồn vốn đầu tư:*
STT Tên nguồn vốn Tỷ lệ nguồn vốn(%)
Tổng cộng: 0%
9.9 Địa điểm thực hiện dự án:*
STT Quốc gia Tỉnh, thành phố Quận, huyện Xã, phường Địa chỉ
9.10 Ngành kinh tế (nếu có):
STT Tên ngành kinh tế

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai Mẫu số 03-MSNS-BTC
Quyết định đầu tư dự án/Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (nếu có)
Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có)