Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Mẫu số 01-MSNS-BTC

Cơ quan phê duyệt cấp mã

Mã được cấp


Mã số đơn vị tự động phát sinh khi nhập đầy đủ thông tin chuyển tới cơ quan Tài chính

1.Thông tin đơn vị

2.Loại đơn vị

3.Chương ngân sách

4. Cấp dự toán

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp

6. Văn bản thành lập đơn vị

7. Địa điểm

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai Mẫu số 01-MSNS-BTC
Quyết định thành lập đơn vị
Tập tin khác