Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ ngân sách

STT Chỉ tiêu thay đổi * Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới *

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai Mẫu số 06-MSNS-BTC
Tệp tin khác