Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ ngân sách

STT Chỉ tiêu thay đổi Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai Mẫu số 06-MSNS-BTC
Tệp tin khác