Đăng ký mã số cho các Dự án Đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Mẫu số 02 - MSNS - BTC

Cơ quan phê duyệt cấp mã

Mã dự án

1. Tên dự án đầu tư:

2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án)

3. Chủ đầu tư

4. Ban quản lý dự án (nếu có)

5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

6.6 Nguồn vốn*
STT Nguồn vốn Tỉ lệ nguồn vốn(%)
Tổng cộng: 0%

Tập tin đính kèm *

Tập tin có định dạng PDF, JPG, PNG, dung lượng nhỏ hơn 10MB mỗi tập tin
Tờ khai Mẫu số 02-MSNS-BTC
Quyết định / Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư
Tập tin khác